registrace   zaslat nové heslo

www.horolezeckapujcovna.cz / Co půjčujeme / Podmínky

Podmínky

Podmínky nájmu a veškěré povinnosti, které musí nájemce splnit.

Záloha je vratná v plné výši, pokud byl materiál předán pronajímateli bez poškození, čistý a
suchý. V opačném případě jistina slouží v plné výši nebo její část na úhradu ztráty, zničení,
opravy, čištění nebo prodloužení doby nájmu.

PODMÍNKY NÁJMU A POVINNOSTI NÁJEMCE

Odpovědnost za materiál počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení.
Ukončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí materiálu pronajímatelem. Prodloužení
smluvené doby může být provedeno pouze se souhlasem pronajímatele. Nájemce je povinen
při vrácení zapůjčeného materiálu předložit "Smlouvu o zapůjčení sportovních potřeb", bez
jejího předložení nebude předmět plnění považován za vrácený. Pro případ porušení smluvních
podmínek a povinností sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

a) V případě opožděného vrácení (bez souhlasu pronajímatele) předmětu nájmu, je
nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného za každý
den prodlení.

b) V případě zničení, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce
povinen zaplatit pronajímateli pořizovací cenu nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to
okamžitě nebo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu nebo odcizení zjistil.

c) V případě, že nájemce vrátí pronajímateli pronajatý materiál znečištěný, rozumí se i řádně
nevysušený, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 50,- Kč za každý jednotlivý
materiál.

d) V případě nevrácení zboží do 10 dnů od ukončení doby vypůjčení propadá celá záloha ve prospěch pronajímatele. Nájemce nemá nárok na vrácení zálohy v žádné výši. Má, ale nárok ponechat si půjčené zboží.

e) Pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout na jiných podmínkách vypůjčení. Tyto změny však musí být uvedeny ve smlouvě, která musí být řádně podepsaná.

Nájemce bude materiál používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami
jeho určení, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a
dodržovat je.

Nájemci je zakázáno zapůjčený materiál půjčovat dalším osobám a jiným organizacím. Při
zjištění takového přestupku si pronajímatel vyhrazuje právo okamžitého zrušení nájemní
smlouvy.

Odpovědnost za škody: Zjistí-li pronajímatel při vrácení materiálu závady způsobené
nedbalostí nebo neodborným zacházením, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady
nutné pro odstranění těchto závad.

 

NÁKUP VĚCÍ

 

Někdy se rozhodujete o nákupu nějakého vybavení. Pokud si chcete věc z naší nabídky před nákupem vyzkoušet, půjčovna je vám k dispozici. U některých položek v půjčovně vám nabízíme vrácení 50% půjčovného, pokud si půjčenou věc koupíte na www.rockjoyshop.cz. Tato nabídka platí jen jeden měsíc po vrácení zboží.

Varování

Veškeré outdoorové sporty, horolezectví, speleologie, výškové práce a podobné aktivity jsou nebezpečné a mohou mít za následek úraz nebo smrt. Jejich provozováním na sebe berete toto riziko. Proto se vždy dobře s vybavením pro tyto aktivity seznamte, pečlivě prostudujte návod a před použitím při vlastní aktivitě si dopředu nacvičte, jak vybavení používat.

www.horolezeckapujcovna.cz info@horolezeckapujcovna.cz Honza +420 739 214 767 Pavla +420 606 527 688

© 2008 RockJoy | KYSELA Petr tvorba webových stránek | sitemap